Beleidsplan

Naam van de instelling

Stichting Leif en Leid Overhoven

KVK en/of RSIN nummer

KvK: 77719735

RSIN: 861107779

Contactgegevens

Post- en bezoekadres: Pater Chevalierstraat 18; 6136 AX SITTARD

Tel.: 06 – 37 61 05 82

Emailadres: info@leifenleid.nl

Rabobank 316.039.594

IBAN NL40 RABO 0316 0395 94

RABONL2U

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  1. het bevorderen van de sociale cohesie in de wijk Overhoven te Sittard.
  2. het bevorderen van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Inleiding

De stichting wil er zijn voor iedereen in de Sittardse wijk Overhoven, en vooral voor de mensen die steun nodig hebben. We richten ons op ouderen, maar we willen ook de betrokkenheid in zijn algemeenheid verbeteren, de jeugd ondersteunen en betrekken bij de gemeenschap en vanzelfsprekend mensen in nood of mensen met problemen ondersteunen. Dat zijn onze pijlers.

Missie en Visie

Het initiatief Leif en Leid bestaat sinds 2016. Het is onze missie, dat alle inwoners in de wijk zich betrokken voelen en meedoen, elkaar steunen en sociale verbondenheid in de hele buurt stimuleren. Wij staan als stichting voor alle inwoners van Overhoven klaar. In ons handelen betekent dit, dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. We behandelen iedereen als gelijkwaardig en hebben geen winstoogmerk. Wij zoeken daarbij, naar de samenwerking met andere verenigingen, binnen en buiten de wijk. We hebben namelijk de overtuiging, dat we samen vele malen sterker zijn. Daarbij blijft de privacy van iedere inwoner ten allen tijde gewaarborgd.

Strategie

De vrijwilligers van Stichting Leif en Leid zijn de ogen en oren van de wijk en we proberen op de hoogte te blijven wat er speelt in de wijk en daarop in te spelen. We doen dit door zelf actie te ondernemen bij een geboorte, overlijden, jubileum of andere speciale gelegenheid. Dit doen we door een kaartje persoonlijk te overhandigen of een bloemetje af te geven.

Daarnaast organiseren we ook jaarlijks een aantal activiteiten. Zo ondersteunen we het jaarlijkse wijkfeest, organiseren we een filmmiddag, een wandelochtend, ondersteunen we bij feestelijke dagen zoals Kerstmis en Pasen. Ook organiseren we jaarlijks een inzamelingsactie voor speelgoed en levensmiddelen voor de inwoners die het hard nodig hebben.

Om onze activiteiten mogelijk te maken, werken we samen met betrokkenen in en buiten de wijk zoals de basisschool, C.V.de Narre, stichting wijkfeesten, fysiotherapie, wijkverpleegkundige, Gelderhof, de praktijkondersteuner, sociaal werkers en de gemeente. We staan altijd open voor samenwerking met nieuwe partners.

Financiering

Diverse vrijwilligers van Stichting Leif en Leid helpen mee tijdens het Oktoberfeest in Sittard. Deze vrijwilligers doen dat achter de bar van het Brand-Weizen Paviljoen. Hiervoor ontvangt de stichting van Sjtichting Oktoberfëëste in Zitterd een provisie. Momenteel is dit haar grootste inkomstenbron en wordt gebruik van het inkopen van kaarten en bloemen.

Regelmatig vinden er inzamelingen plaats van boeken, sieraden en dergelijken, waarna de stichting een beurs organiseert om deze te verkopen. De opbrengst hiervan wordt gebruikt om algemene (vaste) lasten te voldoen.

Ook ontvangt de stichting subsidies vanuit de gemeente en diverse sociale fondsen. Deze gelden worden gebruikt voor het financieren van incidentele projecten, waaronder investeringen in materiële vaste activa, bestemd voor het mogelijk maken van projecten voor inwoners van Overhoven. Voor dit soort incidentele projecten wordt soms geld gereserveerd voor in de toekomst.

Ten slotte ontvangt de stichting ook giften van natuurlijke personen en gelden van sponsoren. Deze gelden worden met name eveneens gebruikt voor het financieren van incidentele activiteiten.

Het beheer van het vermogen van de stichting ligt in de handen van de penningmeester. De penningmeester brengt jaarlijks een financieel verslag uit, middels een jaarrekening, aan twee vrijwilligers. Wanneer deze vrijwilligers deze jaarrekening goedkeuren, wordt over het financieel beleid impliciet decharge verleend.

Bestuurssamenstelling

Mevr. Ingrid Ruigt-Latten, voorzitter

Mevr. Carla Faber-Geers, secretaris

Dhr. Rik van den Aakster, penningmeester

Mevr. Bernardine Jacobs-Erni, algemeen bestuurslid

Dhr. Leon de Louw, algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid

Bestuurders van de stichting ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden geen loon of vacatiegeld. Ook overige beloningen zijn bij bestuurders niet van toepassing. Er zijn geen werknemers in loondienst van de stichting.

De door de stichting uitgeoefende activiteiten worden geheel uitgevoerd door een werkgroep, bestaande uit vrijwilligers. Voor de stichting gemaakte onkosten door een vrijwilliger mogen door middel van het inleveren van een bonnetje bij de penningmeester worden gedeclareerd, indien de desbetreffende aankoop:

  • een kaart betreft die bestemd is voor een 50e, 65e, 70e , 75e , 80e , 85e of hogere verjaardag van een inwoner van Overhoven;
  • een bloemetje voor maximaal € 7,50 betreft dat bestemd is voor een zieke of een 80e, 85e, 90e of hogere verjaardag van een inwoner van Overhoven;
  • een kaart betreft die bestemd is voor een zieke, een geboorte, een huwelijk of een onderscheiding binnen Overhoven;
  • een kaart betreft die bestemd is voor een sterfgeval van een partner, ouder of huisgenoot van een inwoner van Overhoven (overledenen hoeft zelf niet woonachtig in Overhoven te zijn);
  • een presentje betreft voor het verlenen van medewerking aan een actie, waarbij de opbrengst ten goede voor de stichting komt.

Vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoedingen. Wel organiseert het bestuur jaarlijks een vrijwilligersdag, met als doel om hun waardering voor het geleverde vrijwilligerswerk uit te spreken en waar mogelijk nieuwe vrijwilligers bij de stichting te betrekken.

Een actueel verslag van de uitgeoefende

Activiteitenkalender.pdf

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2020 ANBI.pdf

Jaarverslag 2020